תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הבית (להלן: "האתר") של קבוצת נתנאל, אשר עוסקת בתחום הייזום של פרויקטים למגורים ובתחום הנדל"ן ל השקעה (להלן: "נתנאל" או "החברה" או "הקבוצה").

האתר מספק מידע הקשור לפעילותה של נתנאל ועסקיה.

השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה ובדפים אחרים באתר. מובהר כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת.

כל האמור בתנאים אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

כותרות הסעיפים, בתנאים אלה, הן לצורך הנוחות בלבד.

 

1. כללי

1.1. תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר www.netanel.co.il או כל אתר אחר שהוקם/יוקם ע"י נתנאל, לבדה או ביחד עם אחרים, שאין לו תקנון ספציפי. למען הסר ספק, המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. כמו כן, המונח "האתר" יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים. 

1.2. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. 

1.3. הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") המסדירים את היחסים בין נתנאל לבין כל גולש/ת, צופה, משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים").

1.4. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.5.0בתנאי השימוש המונחים "מידע" או "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual) או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן סמל וצלמית (icon).

1.6. בתנאי שימוש זה "מחשב" – לרבות כל מתקן או אמצעי המאפשר גישה לתכנים באמצעות רשת האינטרנט, כגון: טלפון חכם ("סמארטפון"), מחשב לוח (tablet) וכד'.

1.7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

2. התכנים באתר והמידע המוצג בו

2.1. האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS).

2.2. נתנאל עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. נתנאל לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.

2.3. ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנה ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. נתנאל אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. נתנאל אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.

2.4. נתנאל מבהירה כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר ו/או יחידה בפרויקט ו/או למתן שירות כלשהו וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ונתנאל לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לנתנאל כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין נתנאל ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.

2.5. אין בתשדורת מידע לאתר או ממנו כדי ליצור בין המשתמש לבין נתנאל יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתנאי שימוש אלה. זכויות המשתמש הן אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, ואין בשימוש באתר או בתשדורת כאמור כדי להקנות למשתמש זכויות נוספות כלשהן. 

2.6. ככל שמוצגים באתר מחירים של יחידות, נכסים או שירותים, המחירים המוצגים באתר הם מחירים מינימליים ("החל מ-") לאותו סוג יחידה, נכס או שירות, ואינם כוללים בהכרח כל תוספת, אביזר, או שירות משלים, אשר עשוי להיות קשור אליהם. נתנאל שומרת על זכותה לעדכן או לתקן את המחירים.

2.7. ככל שבאתר מוצגים תוכניות של פרויקטים למגורים, יחידות בפרויקטים, מפרטים, תמונות היחידות והפרויקטים ו/או הדמיותיהם – אלה מוצגים באתר לצורכי המחשה בלבד, הן אינן זהות בהכרח לתוכניות המחייבות והמשתמש אינו יכול להסתמך עליהן. מובהר, כי אך ורק התוכניות המצורפות להסכם שנחתם על ידי נתנאל מחייבות את הצדדים להסכם כאמור. עוד מובהר, כי תוספות, אביזרים, רהיטים, או השלמות למוצרים, נכסים או שירותים, המוצגים בתמונה, הדמיה או תוכניות, מוצגים לצורך המחשה והדגמה בלבד ואינם מהווים חלק מן המוצר, הנכס או השירות או המפרט שלו. רק המפרט אשר נכלל בהסכם שנחתם על ידי נתנאל יחייב את הצדדים להסכם כאמור.

2.8. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין התוכן באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של נתנאל במשרדיה - יחשב כנכון המידע הנמצא במסמכים הרשמיים במשרדי נתנאל או בהסכם המכר בין הצדדים, ככל שקיים. 

2.9. נתנאל רשאית להגביל את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או ללקוחותיה ו/או לחלקם ו/או להתנות את הגישה אליהם למשתמשים שירשמו באתר או שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.

 

3. זכויות יוצרים

3.1. האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), הינם קניינה הבלעדי של נתנאל או של צדדים שלישיים שהתירו לנתנאל להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכויות בכל סימן מסחר של נתנאל יוותרו בבעלותה הבלעדית והמשתמש אינו רשאי לעשות בו כל שימוש. 

3.2. המשתמש מתחייב לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ"ל ונאסר עליו לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של נתנאל בכתב ומראש.

 

4. קישורים לאתרים אחרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי נתנאל (להלן: "הקישורים"). הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנתנאל שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. נתנאל אינה מתחייבת לתקינות הקישורים. נתנאל רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

5. כפיפות למדיניות הפרטיות

נתנאל מייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של נתנאל מפורטת באתר זה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ למשתמש לחזור ולקרוא את מסמך המדיניות מפעם לפעם. למען הסק ספק, השימוש באתר מהווה הסכמה מטעם המשתמש למדיניות הפרטיות.

 

6. חובות המשתמש

6.1 המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולות באתר העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר, ושלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין, לרבות כל שינוי או מחיקה של מידע או תוכן.

6.2. המשתמש מתחייב שלא לבצע על פעולה המהווה זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.

6.3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תוכן אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא, בלי הרשאה מפורשת מראש מנתנאל.

6.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם.

6.5. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את נתנאל מיד עם דרישתה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתיגרם לנתנאל בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת משימוש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין ולרבות בגין כל תוכן מפר שהמשתמש יפרסם באתר. 

6.6. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של נתנאל, במקרים בהם נתנאל תחשוש כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא נתנאל רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. כן מובהר, כי נתנאל עשויה להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו הצדדים השלישיים יוכיחו, להנחת דעתה של נתנאל, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.

6.7. ככל שהמשתמש קיבל סיסמא או קוד גישה או הרשאה לצורך השימוש באתר או בכל חלק שלו, הוא מתחייב שלא לגלות את הסיסמא או קוד הגישה לכל אדם אחר ולא לאפשר לכל אדם אחר לעשות בהם או בהרשאה שימוש. המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה תוך שימוש בסיסמא, בקוד הגישה או בהרשאה שלו.

 

7. פרסום תכנים באתר על ידי משתמשים

7.1. בחלקי האתר השונים המיועדים לכך, מתפרסמים מעת לעת תכנים שמקורם במשתמשי האתר כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים) ותגובות (טוק-בקים) (להלן: "תכני המשתמשים").

7.2. נתנאל מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני וכדי למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני משתמשים להתבטא באתר, רשאית נתנאל לבדוק תכנים אלו לפני פרסומם באתר ואף לאחר פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה כדי לנסות למנוע פרסום דברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, לשון הרע וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם ו/או שאינם עולים בקנה אחד עם תנאי השימוש או עם אופיו ומטרותיו של האתר. בבדיקות אלו, נתנאל רשאית להפעיל שיקול דעת, שאינו בהכרח משפטי.

7.3. תכני המשתמשים אינם מתפרסמים מטעמה של נתנאל והם אינם מבטאים את עמדת נתנאל או דעתה, ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. לפיכך, נתנאל אינה נושאת באחריות לגבי תכנים שמעלים משתמשים והיא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. האחריות הבלעדית לתכנים כאמור ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. 

7.4. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המשתמש להקפיד שתכנים אלה יהיו חוקיים. בין השאר ולשם הדוגמא בלבד נאסר על משתמש לפרסם באתר את התכנים הבאים (להלן: "תוכן מפר"):

7.4.1. כל תוכן הידוע למשתמש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף או עלול להטעות אנשים אחרים;

7.4.2. כל תוכן העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק;

7.4.3. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם כלשהו, או הפוגע בפרטיותו, בשמו הטוב או בסודות מסחריים שלו;

7.4.4. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

7.4.5. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני;

7.4.6. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם;

7.4.7. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

7.4.8. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי כלכלי; 

7.4.9. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני סחר;

7.4.10. תוכן שיווקי או פרסומי מטעם המשתמש הנועד לקדם את ענייניו או מי מטעמו;

7.4.11. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), רוגלה (spyware) וכד', לרבות תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), Adware וכיו"ב;

7.4.12. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה;

7.4.13. כל תוכן בעל אופי פרסומי מסחרי, אשר לא ניתנה הרשאה מפורשת מראש של נתנאל לפרסומו;

7.4.14. כל תוכן שהגישה אליו חסומה (באמצעות סיסמא וכיו"ב) או שאינה חופשית לכל משתמשי האינטרנט או שהינה כרוכה בתשלום או ברישום. 

7.4.15. כל תוכן העלול להקים אחריות משפטית ו/או בסיס לתביעה או אחריות אזרחית כנגד המפרסם ו/או כל אדם אחר;

7.4.16. כל חומר הפוגע או עלול לפגוע בנתנאל.

7.5 נתנאל רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, בכל עת שתמצא - בין ביוזמתה ובין לפי פניית אדם אחר - עקב העובדה כי התוכן הינו תוכן מפר או עלול לפגוע בשירותים הניתנים על ידי נתנאל, במשתמשים, בנתנאל עצמה או במי מטעמה או כי התוכן אינו תואם את אופי האתר ומטרותיו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נתנאל. הוראות אלה מוסיפות על זכויות נתנאל לפי כל דין. כן רשאית נתנאל להסיר כל תוכן מפר כאמור ו/או לחסום את הגישה אליו. מובהר, כי נתנאל אינה חייבת לבצע כל פעולה אקטיבית לצורך איתור ו/או סינון של חומר מפר.

7.6. המשתמש מעניק לנתנאל זכות שימוש לא בלעדית, ללא תמורה ובלתי מוגבלת בזמן, בכל תוכן שהמשתמש בחר להעלות לאתר, והוא מוותר על כל טענה או תביעה כלפי נתנאל ולכל זכות כספית או אחרת כלפיה, בגין כל שימוש שתעשה בתוכן שהעלה לאתר.

  

8. הגבלת אחריות

8.1. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. נתנאל אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. נתנאל לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. נתנאל אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב ("וירוס"), תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms) , ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע המאתר.

8.2. המשתמש מודע כי נתנאל אינה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו ויוצגו באתר, על ידי משתמשים אחרים, והיא אינה אחראית לכל פרסום של צדדים שלישיים כאמור. 

 

9. הוראות שונות

9.1. נתנאל רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל חלק מהאתר ולהוסיף לו, מעת לעת, על-ידי עדכון האתר, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של נתנאל וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי נתנאל בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתנאל אינה מחויבת לשמור את המידע והתוכן של האתר, בין אם מקורו בנתנאל ובין אם מקורו במשתמשים או צדדים אחרים, והיא רשאית למחקו.

9.2. במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.

9.3. נתנאל רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד נתנאל לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

9.4. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שיינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו.

9.5. כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל. 

9.6. כל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש להפנות בדוא"ל ל: info@netanel.co.il

9.7. שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תנאי שימוש אלה, הבין את תוכנם, והסכים להוראותיהם. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד נתנאל או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתנאי שימוש אלה.

 

מדיניות פרטיות

מאחר שנתנאל מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת (www.netanel.co.il), החליטה נתנאל לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר. מטרת מדיניות הפרטיות היא להבהיר את יחסה של נתנאל לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת נתנאל במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש.

 

1. כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על המשתמש מידע. ייתכן וחלק מהמידע יזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר שמו, כתובתו וכיו"ב. מידע מסוג זה הינו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמא בעת רישום לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט ממנה נכנס לאתר (IP), ועוד.
 

2. רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה על המשתמש יהיה למסור מידע אישי כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל ופרטים אישיים נוספים (להלן: "מידע אישי"). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן ונתנאל תבקש מן המשתמש רק מידע אישי מסוים הנחוץ לשירות אליו הוא נרשם ובעת רישום לשירות אחר המשתמש יתבקש למסור מידע אישי נוסף (למשל בעת רישום למערכת המיועדת ללקוחות נתנאל בלבד, ככל שתהיה כזו).
 

3. מאגר המידע

במסירת מידע אישי המשתמש נותן את הסכמתו שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע שמנהלת נתנאל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולשימוש במידע על ידי נתנאל, בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.
 

4. שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

4.1. נתנאל עשויה לאסוף מידע על השירותים באתר שהמשתמש ישתמש בהם ועל אופן השימוש שיעשה בהם. לדוגמא, פרויקטים שהתעניין בהם, נכסים ושירותים שביקש לרכוש או למכור, מידע או פרסומת שקרא באתר, העמודים בהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו גלש לאתר ועוד. נתנאל תשמור את המידע במאגריה בהתאם לכל דין.

4.2. נתנאל משתמשת במידע שנאסף על ידי המשתמשים, בין היתר, לצורך - 

4.2.1. שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את נתנאל לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי. 

4.2.2. התאמת המודעות שיוצגו לעיני המשתמש באתר לתחומי ההתעניינות שלו.

4.2.3. שליחת דואר אלקטרוני אל המשתמש כדי להודיע לו, למשל, על שינויים או שיפורים וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על נתנאל ובין אם מידע שנתנאל תקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפני המשתמש האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

4.2.4. יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. נתנאל עשויה גם לתעד את התקשורת עם המשתמש כדי לסייע בפתרון בעיות שהאחרון עשוי להיתקל בהן.

4.2.5. ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי. 

4.2.6. משלוח הצעות שיווקיות מטעם נתנאל ו/או מי מטעמה.

4.2.7. תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי נתנאל. 

4.2.8. כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש באתר.
 

5. קבצי Cookies

קבצי Cookies הינם קבצים קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב של המשתמש בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן של אותו משתמש. קבצי Cookies עשויים להכיל מידע בדבר העדפות משתמש, פעילות שביצע באתר ופרטי מידע אחרים. נתנאל משתמשת במידע שהיא אוספת באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים המוצעים באתר. המשתמש יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו הוא גולש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לו כאשר

קובץ כזה נשלח אל המחשב שלו. עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וייתכן כי פרטיו האישיים של המשתמש לא ישמרו באתר והוא יידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.
 

6. דיוור ישיר

6.1. נתנאל רשאית לשלוח למשתמשים מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, לרבות מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר").

6.2. מידע זה ישלח אל המשתמשים רק אם נתנו את הסכמתם לכך, לרבות במסגרת השימוש באתר זה, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.

6.3. על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל משתמש זכאי לדרוש, באמצעות פניה בכתב לנתנאל, שהמידע המתייחס אליו, המשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע שברשותה של נתנאל. במקרה כאמור, נתנאל תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר; מידע הדרוש לנתנאל לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו על ידי המשתמש באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של נתנאל (אך לא ישמש לדיוור ישיר). נתנאל אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטי המשתמשים ואת המידע שנצבר לגביהם לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתם לכך. עם זאת, נתנאל עשויה להשתמש בפרטי המשתמשים לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטים כאמור לא ימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור, ללא הסכמת המשתמש. כן עשויה נתנאל להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.
 

7. הזכות לעיין במידע

הנתונים שיאספו על ידי נתנאל יישמרו במאגר מידע בהתאם לכל הוראות הדין. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לנתנאל בבקשה למחוק את המידע השגוי או לתקנו. פניה כזו יש להפנות לנתנאל בדוא"ל: info@netanel.co.il או בדואר רגיל לכתובת: רחוב סוקולוב 48, חולון 58322.
 

8. מסירת מידע לצד שלישי

נתנאל אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיו של משתמש באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

8.1. קבלת הסכמת המשתמש – נתנאל תשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים לאחר שתקבל את הסכמת המשתמש לכך.

8.2. אם המשתמש ייקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לנתנאל ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר עם המשתמש.

8.3. יתכן ואנו נאפשר למשתמשים לשתף את חבריהם בפייסבוק (Facebook) בפעולות שיבצעו באתר באמצעות התקני פייסבוק –"Share" ו- "Like". נתנאל לא תמסור מידע אישי לפייסבוק אולם על כל משתמש לדעת כי פייסבוק עשויה להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותה דרך פרופיל הפייסבוק של המשתמש. מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא באתר פייסבוק: https://www.facebook.com/about/privacy. כן רשאית נתנאל לאפשר שיתוף כאמור באתרים חברתיים נוספים. ככל שנתנאל שיתוף ברשתות חברתיות או אתרים נוספים, שיתוף כאמור יהיה יתבצע על ידי המשתמשים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן רשתות או אתרים.

8.4. לצרכים סטטיסטיים – נתנאל מספקת מידע אישי לגופים או חברות שהיא נותנת בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורה, לפי הוראות ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות של נתנאל. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמת המשתמש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות את המשתמש כאמור.

8.5. מטעמים משפטיים: 

  • אם הדבר יידרש, לדעת נתנאל, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בין המשתמש או בין צד ג' לבין נתנאל.
  • במקרה שהמשתמש יפר או ינסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי נתנאל או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה נתנאל רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת. 
  • בכל מקרה שנתנאל תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק למשתמש או לרכושו או לצד שלישי או לרכושו.
  • בכל מקרה בו קיים היתר/חובה עפ"י דין למסור את הפרטים.

8.6. אם נתנאל תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש את המידע שנאגר אודות המשתמש באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו וכן תתקבל הסכמתו המפורשת של המשתמש להעברת המידע לאמור.
 

9. פרסומות של צדדים שלישיים

9.1. נתנאל מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.

9.2. לצורך ניהול הפרסומות חברות אלה עשויות להציב במחשבו של המשתמש אובייקטים שונים כגון Cookies ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה באופן אישי את המשתמש  אלא רק את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין את המשתמש. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והמשתתף מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.
 

10. שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של אתר זה עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויות המשתמש או שימוש שונה במידע האישי שמסר, תפורסם על כך הודעה באתר.